(90°)
                            
                                 (45°)  

 

            S/T SQUARE BORING BAR (스퀘어 보링바) Ø-□ 카트리지사용

제품코드번호

규 격

S/T샹크
ØD₂

O°

Ø-□카트리지

ØD

L렌치

ØD₁-M

min - max

HSSBB 2090

Ø20 - 80

Ø25

90°

HBCAL-890

"    -845

40- 55

L 2

"     2045

45°

"     2590

Ø25 - 90

90°

45- 60

"     2545

45°

"     3090

Ø30 - 100

Ø25

Ø32

Ø42

90°

50- 65

L 3

"     3045

45°

"     3590

Ø35 - 110

90°

55- 70

"     3545

45°

"     4090

Ø40 - 120

90°

HBCAL-1090

"   -1045

60- 75

"     4045

45°

"     4590

Ø45 - 130

90°

65- 80

"     4545

45°

"     5090

Ø50 - 140

90°

HBCAL-1390

"   -1345

 70- 85

 L 4

"     5045

45°

"     5590

Ø55 - 150

90°

75- 90

"     5545

45°

"     6090

Ø60 - 160

90°

HBCAL-1690

"   -1645

80- 95

"     6045

45°

 

 

 

copyright(c) 1998,Hyunsung Tools Tech All rights reserved.
서울특별시 영등포구 문래동 2가 14-79
대표전화 (02) 2679 - 8084,  0502-007-0909  Fax (02) 2677 - 1519